8 – 12 клас

  • – Знания:

  Ще надградят знанията си за работа с микроконтролерна платка Ардуино. Ще знаят как да работят по проект свързан със създаване на крайно устройство имащо сензори и задвижващи части. Ще изучат множество видове сензори и работата с тях. Ще знаят как да проектират интерактивни обекти и образувателни роботи. Ще знаят как да провеждат тесстове с устройства на база алгоритъм. Ще придобият познания за работа с Фрицинг. Ще знаят как да работят в средата на Процесинг при визуализиране на данните от сензорите.

   – Умения:

  Ще могат да проектират и изграждат устройства използващи сензори и задвижващи части. Ще могат да правят електронни платки в среда на Фрицинг. Ще могат да правят визуализации в среда на Процесинг. Ще умеят да създават образувателни роботи и да решават задачи чрез тях.

   – Модули:

  Курса е разделен на два модула от по 20 учебни часа. Провежда се 2 пъти седмично.

  Модул 1

  Модул 2